Back WHITE STORK (CICONIA CICONIA) AND WHITE-TAILED EAGLE (HALIAEETUS ALBICILLA) IN KARAKALPAKSTAN Download