Atamurodova Rohila Karshiyevna, Pulatova Nazira Meliyevna, Karshiboyeva Dilfuza Burliyevna, Ochilov Chingiz Kahramonovich
-, William V.S. Tubman University
Abstract
Keywords:
Journal Name :
EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)

VIEW PDF
Published on : 2019-12-12

Vol : 5
Issue : 12
Month : December
Year : 2019
Copyright © 2024 EPRA JOURNALS. All rights reserved
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot