Atamurodova Rohila Karshiyevna, Pulatova Nazira Meliyevna, Karshiboyeva Dilfuza Burliyevna, Ochilov Chingiz Kahramonovich
-, William V.S. Tubman University
Abstract
Keywords:
Journal Name :
EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)

VIEW PDF
Published on : 2019-12-12

Vol : 5
Issue : 12
Month : December
Year : 2019
Copyright © 2022 EPRA JOURNALS. All rights reserved
Developed by Peace Soft