EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)
Vol. 6 No. 2 (2021) EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)

PROCEDURES FOR CARRYING OUT ACTIONS OF CONTROLLING PEST AND DISEASES OF VEGETABLES IN KARAKALPAKSTAN
Toreniyazov Elmurat Sherniyazovich, Yusupov Risnazar Orazbaevich , Durshimbetov Ispandiyar Kerimbergenovich
VIEW PDF PROCEDURES FOR CARRYING OUT ACTIONS OF CONTROLLING PEST AND DISEASES OF VEGETABLES IN KARAKALPAKSTAN
LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF VOCATIONAL MEDICAL EDUCATION
Khayrullayev Chorikul Kazakovich, Gulyamova Mavjuda Toshpo'latovna,Shukurov Ilhom Boltayevich
VIEW PDF LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF VOCATIONAL MEDICAL EDUCATION
THE ROLE OF GOVERNMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Muhsin Abdul Ghani, Mohd Nazaruddin Yusoff @ Abdul Rahman
VIEW PDF THE ROLE OF GOVERNMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PATHOMORPHOLOGY OF OVARULAR CELL ADENOMAS
Yakubbekova Sokhibakhon Sadiqovna, Israilov Rejab Israilovich
VIEW PDF PATHOMORPHOLOGY OF OVARULAR CELL ADENOMAS
THE NATURE OF ANCIENT PATTERNS, SYMBOLS, IMAGES
Naimova Dilbar Numonovna, Kholmurodova Dilnoza Dilmurodovna, Asadova Nargiza Ikhtiyor qizi
VIEW PDF THE NATURE OF ANCIENT PATTERNS, SYMBOLS, IMAGES
THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF 'FOREIGN POLICY'
Oybekjon Egamqulov, Egamqulova Dilrabo Abdul qizi
VIEW PDF THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF 'FOREIGN POLICY'
Remaining Articles are in Progress....
Copyright © 2024 EPRA JOURNALS. All rights reserved
Developed by Peace Soft